ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ  รังสิมันตุชาติ

Call Sign : E24CWA

นามเรียกขาน : วลัย 521

 

ตำแหน่ง 

ประธานที่ปรึกษาชมรม/ผู้ควบคุมสถานีวิทยุ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานพฤกษศาสตร์

 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

 

เบอร์ติดต่อ : 08-9874-9016

FacebookEmailIG
นายทวีศิลป์  วงศ์พรต

Call Sign : HS8JUK

นามเรียกขาน :  วลัย 312

 

ตำแหน่ง 

ที่ปรึกษาชมรมฝ่ายเทคนิคและวิทยุสื่อสาร

นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์ติดต่อ : 08-1477-7971

FacebookEmailIG
ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ  อินปิน

Call Sign : E23GOS

นามเรียกขาน :  วลัย 51

 

ตำแหน่ง 

ที่ปรึกษาชมรมฝ่ายรักษาความปลอดภัยวินัยและจราจร

รักษาการแทนหัวหน้า ส่วนบริการกลาง

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

 

เบอร์ติดต่อ : 08-7269-1212

FacebookEmailIG
นางสาวรฎาทิพย์ ทองเลี่ยมนาค

Call Sign : 

นามเรียกขาน :  

 

ตำแหน่ง 

ที่ปรึกษาชมรมฝ่ายกิจรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

 

เบอร์ติดต่อ : 08-2516-6809

FacebookEmailIG

ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!