ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ  รังสิมันตุชาติ

Call Sign : E24CWA

นามเรียกขาน : วลัย 521

 

ตำแหน่ง 

ประธานที่ปรึกษาชมรม/ผู้ควบคุมสถานีวิทยุ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานพฤกษศาสตร์

 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

 

เบอร์ติดต่อ : 08-9874-9016

FacebookEmailIG
นายทวีศิลป์  วงศ์พรต

Call Sign : HS8JUK

นามเรียกขาน :  วลัย 312

 

ตำแหน่ง 

ที่ปรึกษาชมรมฝ่ายเทคนิคและวิทยุสื่อสาร

นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์ติดต่อ : 08-1477-7971

FacebookEmailIG
ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ  อินปิน

Call Sign : E23GOS

นามเรียกขาน :  วลัย 174

 

ตำแหน่ง 

ที่ปรึกษาชมรมฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

รักษาการแทนหัวหน้า ส่วนบริการกลาง

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

 

เบอร์ติดต่อ : 08-7269-1212

FacebookEmailIG
นายประพันธ์  พัฒน์ทอง

Call Sign : –

นามเรียกขาน :  วลัย 71

 

ตำแหน่ง 

ที่ปรึกษาชมรมฝ่ายประชาสังคมและชุมชน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่ ศูนย์บริการวิชาการ

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

 

เบอร์ติดต่อ : 06-3080-9039

FacebookEmailIG

ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!