วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการสื่อสารให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ทุกคน
4. เพื่อเป็นข่ายสือสารสำรองฉุกเฉิน
5. เพื่อช่วยเหลือสังคมและใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!