นายอลงกรณ์ อนุศักดิ์
ผช.ทปษ. ฝ่ายวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมและประชาสัมพันธ์

Call Sign : E24MIE
นามเรียกขาน : วลัยอาสา 100
โทรศัพท์  : 74831 (UnixCape)

นายณัฐวุฒิ ภัควันสกุล
ผช.ทปษ. ฝ่ายบริการ/ฉุกเฉิน

Call Sign : HS8ZJD
นามเรียกขาน : วลัยอาสา 200
โทรศัพท์ : 79192

นายนัฐพงษ์ นวลฤกษ์
ผช.ทปษ. ฝ่ายกิจกรรม

Call Sign : -
นามเรียกขาน : วลัยอาสา 252
โทรศัพท์ : 79131

นายพิเชษฐ์ ดาบทอง
ผช.ทปษ. ฝ่ายสาธารณะประโยชน์

Call Sign : E29PQI
นามเรียกขาน : วลัยอาสา 300
โทรศัพท์ : 79192

ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!