คณะกรรมการชมรม

นางสาวสุจารี พรสุวรรณกุล
ประธานชมรม
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 243
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายกฤษณะ ห้วยแสน
รองประธานคนที่1 ฝ่ายวิทยุสื่อสาร
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 101
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุชานาถ ณ ชายะศรี
รองประธานคนที่ 2 ฝ่ายฉุกเฉิน
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 241
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายจิรวัฒน์ มาลี
รองประธานคนที่ 3 ฝ่ายกิจกรรม
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 317
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายวิทวัส พานิชย์กุล
เลขานุการ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 244
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศุภาวรรณ ธรรมนพรัตน์
เหรัญญิก
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 246
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอาทิยา จันทระ
นายทะเบียน
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 304
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายพิพัฒน์พงษ์ ราชศิริ
ฝ่ายพัสดุ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 107
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอรรคเดช ปานเเดง
กรรมการ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 348
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุนิตา กุลบาล
กรรมการ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 313
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายใน

นายกฤษณะ ห้วยแสน
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 101
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายนันทพงศ์ เพียรจัด
Call SignE25RPR
นามเรียกขานวลัยอาสา 104
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายญาณกามินทร์ พรหมเจริญ
Call SignE24RQW
นามเรียกขานวลัยอาสา 105
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายชนวีย์ ชำนาญเวชกิจ
Call Sign 
นามเรียกขานวลัยอาสา 106
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายพิพัฒน์พงษ์ ราชศิริ
Call Sign 
นามเรียกขานวลัยอาสา 107
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายนอก

นายฉัตตริน รุ่งเลิศธนกิจ
Call SignE22HLE
นามเรียกขานวลัยอาสา 150
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณภัทร เลขาพันธ์
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 151
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายใน

นายสมใจ จันทรมณี
Call SignE25RUG
นามเรียกขานวลัยอาสา 201
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอานัช ใบเต้
Call SignE25PMG
นามเรียกขานวลัยอาสา 202
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจิตติยา สิลลากาล
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 203
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชิดชนก ขันแกล้ว
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 204
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวทิษฏยา หนูทอง
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 205
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธนพร อินเสนี
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 206
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพิชยา เมืองทวี
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 207
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพิศมัย บุญขำ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 208
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศศิวิมล เจริญสุข
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 209
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศิริกานต์ มีแก้ว
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 210
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายจรูญ สะหะกุล
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 211
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายโสภณ ราชมุณี
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 212
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายพิทักษ์ กูลระวัง
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 213
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนฤมล เวทยาวงค์
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 214
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายวานิต ระยะไมตรี
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 215(EMS ARSA04) 
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวดุสิตา สว่างดี
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 216
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนรัตน์ฐิวรรณ พละบุญ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 217
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณัฐภัทร เพ็ชรช่วย
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 218
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายปรมี ยิ้มย่อง
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 219
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวปิ่นสุดา ทองสีเหลือง
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 220
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวบัณฑิตา แก้วเสน
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 221
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวไพลิน ภิรมย์รักษ์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 222
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอัสวีนา ยี่เซ็น
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 223
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวรูสนา บาซา
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 224
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวรุจีรัตน์ นวลมี
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 225
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวลีนา สุมาลี
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 226
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวปาริชาต ราชสุวรรณ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 227
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายนิรุชา สุขะปณะ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 228
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณัฐวุฒิ เพ็ชระ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 229
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวณัฏฐพิมล บัวผุด
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 230
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวภิญญดา แสนภักดี
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 231
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายภูมิชาติ ชื่นช่วย
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 232
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวปวันรัตน์ ทับนนท์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 233
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจุฑาทิพย์ จีระมานะพงศ์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 234
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธันยพร โพธิ์ทอง
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 235
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสิรินญา อาริยะกุล
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 236
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอัครพล นครเสด็จ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 237
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายกฤตยศ ล้านเกตุบุตร
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 238
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายประภากร ฤทธิ์สังข์
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 239
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธนภรณ์ ภักดีอักษร
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 240
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุชานาถ ณ ชายะศรี
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 241
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาววนิดา บินดุสะ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 242
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุจารี พรสุวรรณกุล
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 243
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายวิทวัส พานิชย์กุล
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 244
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศุภาวรรณ ธรรมนพรัตน์
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 246
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายเพชรากร ฉิมแก้ว
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 247
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอัสซันต์ อุมา
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 248
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายภูผา สาเกษ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 249
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายนอก

นายธนัชทัศน์ อินทสา
ผช.ทปษ.ชมรมฯ ฝ่ายบริการ/ฉุกเฉิน (ภายนอก)
Call SignE29PQK
นามเรียกขานวลัยอาสา 250
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางพรทิพย์ ดาบทอง
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 251
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายเกียรติศักดิ์ สุทิน
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 253
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายคฑาวุฒิ สุดภักดี
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 254
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายจิรวัฒน์ ล่องลม
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 255
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายเฉลิมพล เพ็ชรทอง
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 256
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายนาวี ช่วยชู
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 257
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายสุริยัน สวาทะนันท์
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 258(รถยกวลัยอาสา 01)
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอภิสิทธิ์ สุดภักดี
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 259
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอริญชัย กูลระวัง
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 260(EMS วลัยอาสา 03)
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวภคินี มีสัจ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 261
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายศุภฤกษ์ แสวงดิฐ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 262
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายใน

นางสาวอัสรีนา จันทร์ลัภ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 301
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายปริวัติ สดศรี
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 302
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายธนะวัฒน์ พิมพ์ลักษณ์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 303
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอาทิยา จันทระ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 304
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวกาญจนาพร สงเคราะห์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 305
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวซารีณี มามะ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 306
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวณัฐวดี รักษ์สกุล
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 307
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธัญชนก แก้วรัตนะ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 308
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนูร์ฟาดีละห์ อาเเว
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 309
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวฟิตรี แมเยะ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 310
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธิดารัตน์ โภชนาสิทธิ์
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 311
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอุไรดา หมัดโร๊ะ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 312
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุนิตา กุลบาล
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 313
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวเกตุศิณี ทองมั่นคง
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 314
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสกุลตลา สารานพกุล
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 315
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวญาณิศา ยะหอม
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 316
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายจิรวัฒน์ มาลี
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 317
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชญานิน คุ้มจันทร์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 318
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอันนา อภิวัฒนพงศ์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 319
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนันทฉัตร ฤทธิกุล
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 320
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวบุณยวีร์ สะอาด
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 321
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนฤภร ถี่ถ้วน
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 322
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาววิ​ชญาดา​ วิ​โนทัย​
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 323
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายซัดดัม บารอสิดิก
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 324
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวณิชาภัทร แก้วมณี
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 325
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอภิชญาภา กิจวิจิตร
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 326
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุดารัตน์ ขุนทอง
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 327
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวปิยะมาศ มาศพิทักษ์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 328
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายกิตติธัช รัตนพันธ์สุนทรา
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 329
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวมาริษา ลาดิง
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 330
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุดประกาย ชูรัตน์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 331
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจนิตสตา นวลวิลัย
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 332
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชฎารัตน์ อินทร์น้อย
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 333
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศุภิสรา ไชยจันทร์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 334
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจีรนันท์ หนูชู
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 335
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสาริณี มามาตย์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 336
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชนัญธิดา ชูชีพ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 337
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชมลมาศ สุดจันทร์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 338
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวไอลดา นครเสด็จ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 339
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวมัณฑิรา มณีรัตน์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 340
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศราวดี ศิริวุฒิ
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 341
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวมาริษา สุชาติพงศ์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 342
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอรวรรยา เวชพรหมมินทร์
Call Sign
นามเรียกขาน วลัยอาสา 343
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสิริรัตน์ วัฒนิ่ม
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 344
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพัชรี บุญประกอบ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 345
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจิราวรรณ เจียมวิจิตร
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 346
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพัชรวรรณ อ้วนล่ำ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 347
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอรรคเดช ปานเเดง
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 348
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวกุลธิดา บุญมาเลิศ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 349
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายนอก

นายรังสิมันต์ งามแม้นแมน
ผช.ทปษ.ชมรมฯ ฝ่ายกิจกรรมและสาธารณะประโยชน์ (ภายนอก)
Call SignE24YJU
นามเรียกขานวลัยอาสา 350
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายธนพงษ์ วัดเพชร
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 351
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายชยานนท์ สรรเพชร
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 353
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายธนวัฒน์ เฉิดฉิ้ม
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 354
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายภานุวัชร ลานทอง
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 355
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายภานุพงศ์ สุทธิพิบูลย์
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 356
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณัฐพงศ์ มานะสุวรรณ
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 357
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายศุภกฤต แสงกระจ่าง
Call Sign
นามเรียกขานวลัยอาสา 358
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายใน

— กำลังอัพเดตฐานข้อมูล —

คณะทำงานภายนอก

— กำลังอัพเดตฐานข้อมูล —

อัพเดตฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31/01/2567 เวลา 22.00น.

ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!