คณะกรรมการชมรม

นายอัครพล นครเสด็จ
ประธานชมรม
Call Sign
นามเรียกขานAR-237
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายญาณกามินทร์ พรหมเจริญ
รองประธานคนที่1 ฝ่ายวิทยุสื่อสาร
Call SignE24RQW
นามเรียกขานAR-105
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายกฤตยศ ล้านเกตุบุตร
รองประธานคนที่ 2 ฝ่ายฉุกเฉิน
Call Sign
นามเรียกขานAR-238
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวไอลดา นครเสด็จ
รองประธานคนที่ 3 ฝ่ายกิจกรรม
Call Sign
นามเรียกขานAR-339
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพัชรี บุญประกอบ
เลขานุการ
Call Sign
นามเรียกขานAR-345
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจิราวรรณ เจียมวิจิตร
เหรัญญิก
Call Sign
นามเรียกขานAR-346
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายปรมี ยิ้มย่อง
นายทะเบียน
Call Sign
นามเรียกขานAR-219
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณัฐภัทร เพ็ชรช่วย
ฝ่ายพัสดุ
Call Sign
นามเรียกขานAR-218
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายประภากร ฤทธิ์สังข์
กรรมการ
Call Sign
นามเรียกขานAR-239
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสิริรัตน์ วัฒนิ่ม
กรรมการ
Call Sign
นามเรียกขานAR-344
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายใน

นายอลงกรณ์ อนุศักดิ์
ผช.ทปษ.ชมรมฯ ฝ่ายวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
Call SignE24MIE
นามเรียกขานAR-100
เบอร์โทร08-4955-1943
อีเมลล์alongkorn.an@wu.ac.th
นางสาวซาฮีดะห์ หะยีกอเดร์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-101
เบอร์โทร
อีเมลล์

นายจตุรงค์ วงศ์น้อย
Call Sign
นามเรียกขาน AR-102
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายพงศธร ผอมดำ
Call SignE25RUT
นามเรียกขานAR-103
เบอร์โทร06-1174-3563
อีเมลล์phongsathron.po@gmail.com
นายนันทพงศ์ เพียรจัด
Call Sign E25RPR
นามเรียกขาน AR-104
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายญาณกามินทร์ พรหมเจริญ
Call Sign E24RQW
นามเรียกขาน AR-105
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายชนวีย์ ชำนาญเวชกิจ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-106
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายนอก

นายฉัตตริน รุ่งเลิศธนกิจ
Call Sign E22HLE
นามเรียกขาน AR-150
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณภัทร เลขาพันธ์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-151
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายใน

นายณัฐวุฒิ ภัควันสกุล
ผช.ทปษ.ชมรมฯ ฝ่ายบริการ/ฉุกเฉิน
Call Sign HS8ZJD
นามเรียกขาน AR-200
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายสมใจ จันทรมณี
Call SignE25RUG
นามเรียกขานAR-201
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอานัช ใบเต้
Call SignE25PMG
นามเรียกขานAR-202
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจิตติยา สิลลากาล
Call Sign
นามเรียกขาน AR-203
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชิดชนก ขันแกล้ว
Call Sign
นามเรียกขานAR-204
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวทิษฏยา หนูทอง
Call Sign
นามเรียกขานAR-205
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธนพร อินเสนี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-206
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพิชยา เมืองทวี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-207
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพิศมัย บุญขำ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-208
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศศิวิมล เจริญสุข
Call Sign
นามเรียกขาน AR-209
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศิริกานต์ มีแก้ว
Call Sign
นามเรียกขาน AR-210
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายจรูญ สะหะกุล
Call Sign
นามเรียกขาน AR-211
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายโสภณ ราชมุณี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-212
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายพิทักษ์ กูลระวัง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-213
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนฤมล เวทยาวงค์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-214
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายวานิต ระยะไมตรี
Call Sign
นามเรียกขานAR-215(EMS AR04) 
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวดุสิตา สว่างดี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-216
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนรัตน์ฐิวรรณ พละบุญ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-217
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณัฐภัทร เพ็ชรช่วย
Call Sign
นามเรียกขาน AR-218
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายปรมี ยิ้มย่อง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-219
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวปิ่นสุดา ทองสีเหลือง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-220
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวบัณฑิตา แก้วเสน
Call Sign
นามเรียกขาน AR-221
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวไพลิน ภิรมย์รักษ์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-222
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอัสวีนา ยี่เซ็น
Call Sign
นามเรียกขาน AR-223
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวรูสนา บาซา
Call Sign
นามเรียกขาน AR-224
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวรุจีรัตน์ นวลมี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-225
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวลีนา สุมาลี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-226
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวปาริชาต ราชสุวรรณ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-227
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายนิรุชา สุขะปณะ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-228
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณัฐวุฒิ เพ็ชระ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-229
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวณัฏฐพิมล บัวผุด
Call Sign
นามเรียกขาน AR-230
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวภิญญดา แสนภักดี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-231
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายภูมิชาติ ชื่นช่วย
Call Sign
นามเรียกขาน AR-232
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวปวันรัตน์ ทับนนท์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-233
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจุฑาทิพย์ จีระมานะพงศ์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-234
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธันยพร โพธิ์ทอง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-235
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสิรินญา อาริยะกุล
Call Sign
นามเรียกขาน AR-236
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอัครพล นครเสด็จ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-237
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายกฤตยศ ล้านเกตุบุตร
Call Sign
นามเรียกขาน AR-238
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายประภากร ฤทธิ์สังข์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-239
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธนภรณ์ ภักดีอักษร
Call Sign
นามเรียกขานAR-240
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุชานาถ ณ ชายะศรี
Call Sign
นามเรียกขานAR-241
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายนอก

นายธนัชทัศน์ อินทสา
ผช.ทปษ.ชมรมฯ ฝ่ายบริการ/ฉุกเฉิน (ภายนอก)
Call Sign E29PQK
นามเรียกขาน AR-250
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางพรทิพย์ ดาบทอง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-251
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายนัฐพงษ์ นวลฤกษ์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-252
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายเกียรติศักดิ์ สุทิน
Call Sign
นามเรียกขาน AR-253
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายคฑาวุฒิ สุดภักดี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-254
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายจิรวัฒน์ ล่องลม
Call Sign
นามเรียกขาน AR-255
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายเฉลิมพล เพ็ชรทอง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-256
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายนาวี ช่วยชู
Call Sign
นามเรียกขาน AR-257
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายสุริยัน สวาทะนันท์
Call Sign
นามเรียกขานAR-258(รถยกAR01)
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอภิสิทธิ์ สุดภักดี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-259
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอริญชัย กูลระวัง
Call Sign
นามเรียกขานAR-260(EMS AR03)
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวภคินี มีสัจ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-261
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายศุภฤกษ์ แสวงดิฐ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-262
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายใน

นายพิเชษฐ์ ดาบทอง
ผช.ทปษ.ชมรมฯ ฝ่ายกิจกรรมและสาธารณะประโยชน์
Call Sign E29PQI
นามเรียกขาน AR-300(EMS-AR02)
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอัสรีนา จันทร์ลัภ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-301
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายปริวัติ สดศรี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-302
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายธนะวัฒน์ พิมพ์ลักษณ์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-303
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายนวิน สิงหเสม
Call Sign
นามเรียกขาน AR-304
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวกาญจนาพร สงเคราะห์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-305
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวซารีณี มามะ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-306
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวณัฐวดี รักษ์สกุล
Call Sign
นามเรียกขาน AR-307
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวธัญชนก แก้วรัตนะ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-308
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนูร์ฟาดีละห์ อาเเว
Call Sign
นามเรียกขาน AR-309
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวฟิตรี แมเยะ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-310
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวมณฑิรา ดำสอน
Call Sign
นามเรียกขาน AR-311
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอุไรดา หมัดโร๊ะ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-312
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุนิตา กุลบาล
Call Sign
นามเรียกขาน AR-313
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวเกตุศิณี ทองมั่นคง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-314
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสกุลตลา สารานพกุล
Call Sign
นามเรียกขาน AR-315
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวญาณิศา ยะหอม
Call Sign
นามเรียกขาน AR-316
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพนิดา ศรีเชย
Call Sign
นามเรียกขาน AR-317
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชญานิน คุ้มจันทร์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-318
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอันนา อภิวัฒนพงศ์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-319
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนันทฉัตร ฤทธิกุล
Call Sign
นามเรียกขาน AR-320
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวบุณยวีร์ สะอาด
Call Sign
นามเรียกขาน AR-321
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวนฤภร ถี่ถ้วน
Call Sign
นามเรียกขาน AR-322
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาววิ​ชญาดา​ วิ​โนทัย​
Call Sign
นามเรียกขาน AR-323
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายซัดดัม บารอสิดิก
Call Sign
นามเรียกขาน AR-324
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวณิชาภัทร แก้วมณี
Call Sign
นามเรียกขาน AR-325
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอภิชญาภา กิจวิจิตร
Call Sign
นามเรียกขาน AR-326
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุดารัตน์ ขุนทอง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-327
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวปิยะมาศ มาศพิทักษ์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-328
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายกิตติธัช รัตนพันธ์สุนทรา
Call Sign
นามเรียกขาน AR-329
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวมาริษา ลาดิง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-330
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสุดประกาย ชูรัตน์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-331
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจนิตสตา นวลวิลัย
Call Sign
นามเรียกขาน AR-332
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชฎารัตน์ อินทร์น้อย
Call Sign
นามเรียกขาน AR-333
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศุภิสรา ไชยจันทร์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-334
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจีรนันท์ หนูชู
Call Sign
นามเรียกขาน AR-335
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสาริณี มามาตย์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-336
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชนัญธิดา ชูชีพ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-337
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวชมลมาศ สุดจันทร์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-338
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวไอลดา นครเสด็จ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-339
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวมัณฑิรา มณีรัตน์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-340
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวศราวดี ศิริวุฒิ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-341
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวมาริษา สุชาติพงศ์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-342
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวอรวรรยา เวชพรหมมินทร์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-343
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวสิริรัตน์ วัฒนิ่ม
Call Sign
นามเรียกขาน AR-344
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพัชรี บุญประกอบ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-345
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวจิราวรรณ เจียมวิจิตร
Call Sign
นามเรียกขานAR-346
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวพัชรวรรณ อ้วนล่ำ
Call Sign
นามเรียกขานAR-347
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายอรรคเดช ปานเเดง
Call Sign
นามเรียกขานAR-348
เบอร์โทร
อีเมลล์
นางสาวกุลธิดา บุญมาเลิศ
Call Sign
นามเรียกขานAR-349
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายนอก

นายรังสิมันต์ งามแม้นแมน
ผช.ทปษ.ชมรมฯ ฝ่ายกิจกรรมและสาธารณะประโยชน์ (ภายนอก)
Call Sign E24YJU
นามเรียกขาน AR-350
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายธนพงษ์ วัดเพชร
Call Sign
นามเรียกขาน AR-351
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายชยานนท์ สรรเพชร
Call Sign
นามเรียกขาน AR-353
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายธนวัฒน์ เฉิดฉิ้ม
Call Sign
นามเรียกขาน AR-354
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายภานุวัชร ลานทอง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-355
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายภานุพงศ์ สุทธิพิบูลย์
Call Sign
นามเรียกขาน AR-356
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายณัฐพงศ์ มานะสุวรรณ
Call Sign
นามเรียกขาน AR-357
เบอร์โทร
อีเมลล์
นายศุภกฤต แสงกระจ่าง
Call Sign
นามเรียกขาน AR-358
เบอร์โทร
อีเมลล์

คณะทำงานภายใน

— กำลังอัพเดตฐานข้อมูล —

คณะทำงานภายนอก

— กำลังอัพเดตฐานข้อมูล —

อัพเดตฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6/07/2566 เวลา 19.18น.

ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!