สถานี Club station

                “สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)” หมายความว่า สถานีวิทยุคมนาคมขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาตนเอง การศึกษา วิจัย ทดลอง สาธิต การแข่งขันกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่นั้น ๆสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)

                1. สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                        1.1 ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกำลังส่งตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
                        1.2 ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างสม่ำเสมอ
                        1.3 ประสานงานกิจกรรมและแจ้งข่าวสารการดำเนินกิจกรรมให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่น และพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
                        1.4 การใช้คลื่นความถี่ในการดำเนินกิจกรรม จะต้องแจ้งให้องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ ทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง
                        1.5 จัดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีให้องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
                        1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายทั้งนี้ องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น ดำเนินกิจกรรมในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่กิจการวิทยุสมัครเล่น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

                2. การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
                        2.1 ต้องมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
                        2.2 การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) ต้องกระทำในนามชมรมหรือจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม โดยการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
                        2.3 ยื่นหนังสือคำขอซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ปฏิบัติการแทน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) ดังนี้
                                (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ปฏิบัติการแทน
                                (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ปฏิบัติการแทน
                                (3) สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นของผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ปฏิบัติการแทน
                                (4) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม และเสาอากาศ
                                (5) รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประจำสถานีวิทยุคมนาคม
                                (6) สำเนาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนสมาคม
                                (7) แผนการดำเนินกิจกรรมของสถานี
                                (8) ในกรณีพื้นที่ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นภายในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ต้องมีหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ติดตั้งสายอากาศจากกรมการบินพลเรือน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมการบินพลเรือน ๕
                                (9) หนังสือรับรองจากองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
                        2.4 ให้ยื่นหนังสือคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒.๒.๓ ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ตอบรับ
                        2.5 เมื่อได้รับหนังสือคำขอแล้ว สำนักงานจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา หากไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ สำนักงานจะแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาสามสิบวันทำการ ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะยกเลิกการพิจารณาคำขอดังกล่าว
                        2.6 คณะกรรมการมอบหมายให้สำนักงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) กำหนดสัญญาณเรียกขานประจำสถานี และพิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุญาตให้คราวละไม่เกินหนึ่งปี
                        2.7 สำนักงานจะแจ้งเรื่องการอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) ดังกล่าวให้องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลต่อไป

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!