ผู้ควบคุมสถานี

ชื่อ – สกุล : ว่าที่ ร.ต. อัครายุทธ  รังสิมันตุชาติ
Call Sign : E24CWA
นามเรียกขาน : วลัย 521
ตำแหน่ง : – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนนิติการ
– พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ : 08-9874-9016
Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!