ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงาน กสทช. ได้มีมติอนุญาตให้ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น โดยใช้หลักสูตรและวิธีการที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย

2.ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบให้ติดต่อที่ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัครจำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐจำนวน 2 ฉบับ

4. กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง7ปี
และหรือผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 2 ฉบับ

5.กรณีพระภิกษุให้แนบสำเนาหลักฐานใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์ จำนวน2ฉบับ

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
(สอบในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช)

**สำหรับ สมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่
สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช อาคารกาญจนาภิเษก
เลขที่ 1810/32 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000

#หมายเหตุสมาชิกท่านใดส่งเอกสารการสมัครสอบให้แนบสลิปการโอนเงินมากับเอกสารด้วย

หมายเลขบัญชี
173-284-4607(ธนาคารกสิกรไทย)

ค่าสมัครในการสอบ
จำนวน 300 บาท

#สมาคมเปิดทำการในวัน
จันทร์,พุธ,ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00น.

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร084-286-4975
สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!